دانلود فایل


دانلود پروژه شهرسازی - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پروژه شهرسازی دانلود پروژه شهرسازی در49

دانلود فایل دانلود پروژه شهرسازی دانلود پروژه شهرسازی در49 اسلاید پاورپوینت ارزیابی اثرات زیستمحیطی آزاد راه تهران – شمال محدوده دهستان سولقان§بیان مسئله :برای نخستین بار در سال 1354 در آئین نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1354/4/29کمیسیونهای مجلسین وقت، صدور پروانه تأسیس هر نوع کارخانه و کارگاه جدید و توسعه و تغییر کارخانجات و کارگاههای موجود موکول به رعایت مقررات و ضوابط حفاظت و بهسازی محیط زیست شده بود. با بررسی ماده 17 آئین نامه مذکور مشخص می شود که بجز کارخانجات و کارگاهها هیچ یک از طرح ها و پروژه های دیگر مشمول ضوابط استقرار نبوده و اصولا ارزیابی اثرات زیستمحیطی انجام نمی گرفت(منوری ،1380 ،8).بررسی سوابق موضوعی اجرای طرحها و پروژه های عمرانی نظیر آزاد راهها در کشور نشان می دهد که در برنامه ریزی های گذشته ، به مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، اهمیت و ارزشهای منابع طبیعی و محیط زیست از دیدگاه تصمیم گیران پنهان بوده و بسیاری از این پروژه ها بدون توجه به ملاحظات زیستمحیطی طراحی و بهره برداری گردیده اند . حاصل و پیامدهای چنین اقداماتی بروز آلودگیهای مختلف و تخریب و تهی سازی شدید منابع محیطی در کشور بوده است ( همان ، 12 ).•1376 بنیاد مستضعفان و جانبازان •تورم نرخ زمین ، قطعه قطعه شدن اراضی ، پاکتراشی ، سردرگمی مالکین ، تخریب یک محله در روستای سنگان ، تخریب و قطع آبشار سنگان ، آلودگی آبهای مصرفی ، ترافیک در دسترسی های محلی و.....•فرضیه :• باوجود اثرات زیست محیطی بسیار این آزاد راه به نظر می رسد که عوامل مهم دیگری محرک و دلیل احداث این پروژه بوده برای مثال : رقابت این مسیر باسایر مسیرهای موجود و پیشنهادی از لحاظ هزینه-منفعت ، زمان کمتر ( دسترسی سریعتر و آسانتر ) ، سوخت کمتر و صرفه جویی آن، امنیت بیشتر، ترافیک کمتر ، صرفه جویی در لاستیک ( سرمایه ملی ) در پی مسیر کوتاهتر و در نتیجه آلودگی کمتر ، هندسه ساده تر مسیر ، که البته همه عوامل فوق به نفع کشور می باشد. بنابراین تخریب و اثرات زیست محیطی یک منطقه که با اصلاحات و بهسازی می توان آن را حل کرد ، چندان مهم تلقی نمی شود . §تعاریف و مفاهیم راه -راه ( ره ) به جایی از زمین که مردم از آنجا رفت و آمد کنند، محل عبور، گذرگاه، جاده و نیز به معنی قاعده، قانون، رسم، روش، نغمه، آهنگ، مقام، پرده موسیقی و مرتبه هم گفته می شود(عمید ، 1354) . -راهها مجاری حرکتی بالقوه ای هستند که در جهت کنشهای متقابل شکل گرفته ای، سازمان یافته اند و این کنشهای متقابل، در واقع کنشهای گوناگون محیطهای جغرافیایی مبدأ و مسیر و مقصد می باشد، به عبارت دقیق تر، راه واقع بین دو نقطه حاصل ترکیب عوامل مداخله کننده بیشماری است که در یک مسیر مشترک، قرار گرفته اند و وضعیت و ساختمانی متفاوت دارند .-حریم قانونی راهها در ارتباط با بستر جغرافیایی تعیین می شوند (فلاح تبار ،1388، 6).§عوامل و شاخصهای مؤثر در انتخاب راه در گزینش مسیر مناسب برای ساختن جادهّ ، بهترین روش این است که قبل از هر اقدام، منطقه مورد نظر از دیدگاه استعدادهای طبیعی، بویژه ژئومورفولوژی به دقت مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد(رجایی، 1373، 318 ) . مطالعه نقاط آسیب پذیر و تعیین میزان ناپایداری و تخمین تواتر پدیده های مورفوژنیک فعال و نوع و شدت آنها ضرورت دارد( همان، 322 ) . بین چندین مسیر پیشنهادی جهت ساخت راههای جدید، مسیرهایی که دارای مه غلیظ باشند دارای شرایطی چون افزایش ترافیک ، تصادفات بالا، هزینه بالای راهداری و نگهداری راه نسبت به دیگر مسیرها خواهند بود از این رو از نقطه نظر برنامه ریزان، این مسیرها اقتصادی نمی باشند( نوخندان و کمالی ، 1385 ، 126 ) . بدیهی است که رشته جبالها، جلگه های پهن و گسترده، دره های رودخانه ای، سرزمینهای باتلاقی و پدیده های جوی،هر یک مقاومتهای متفاوتی در مقابل جریان حرکات از خود نشان می دهند . جریان حمل و نقل تابع عوامل محیطی است و در انتخاب هر موقعیتی برای عبور دادن شبکه ها، موازنه مهمی بین عوامل طبیعی، سرعت عملیات و هزینه های حمل و نقل وجود دارد . بنابراین، توزیع جغرافیایی و مکان یابی شبکه ها پیش از آنکه از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متأثر شود، تحت تأثیر پدیده های طبیعی است (محمودی، 1362، 123-124) . §هدف و خصوصیات هدف از سیاست حمل و نقل در یک کشور به وجود آوردن بهترین ، کارآمدترین و ایمن ترین سیستم حمل و نقل به ازای کمترین هزینه می باشد ( نوخندان و کمالی ، 1385، 2) . خصیصه اصلی اقتصاد حمل و نقل تأکید بر کاهش نسبی هزینه ها ی حمل و نقل در فواصل طولانی و افزایش نسبی آن در تمایل به حرکت در فواصل کوتاه است (محمودی ، 1362، 55 ) . §آزاد راه ( اتوبان )عبارت از یک راه شهری و بین شهری است که دارای مانع و جداکننده در وسط آن باشد، حجم ترافیک زیادی را از خود عبور می دهد و از کنترل کامل در ورود و خروج تمام تقاطع ها، برخوردار است .حد حریم قانونی آزاد راهها 76 متر و یا 120 متر می باشد .ساخت آزاد راهها اهداف گوناگونی را در پی دارد که عبارتست از :1- ارتقاء سطح ایمنی و سلامت عبور و مرور ؛2- افزایش سرعت در انتقال مسافر و کالا ؛3- کاهش مصرف سوخت و انرژی خودروها ؛ 4- تقلیل استهلاک خودروها ؛5- تسهیل امر رانندگی و آسایش مسافران ؛6- رشد و توسعه دیگر بخشهای اقتصادی و فرهنگی در سایه خدمات و تسهیلات بهتر و مناسب تر ؛ 7- استفاده بهینه از منابع و ذخایر موجود کشور ؛8- ایجاد امکانات مناسب برای سرمایه گذاری و گردش اقتصادی ؛9- فراهم نمودن شرایط مناسب برای استفاده از توانایی و استعداد های بالقوه کشور و ظرفیت های موجود در کلیه بخش های صنعتی وگسترش صنایع نوین از جمله توریسم و اکوتوریسم و ...10- ترویج و استقرار نظام مشارکت در جذب منابع مالی ، مؤسسات اعتباری و اقتصادی کشور (فلاح تبار ، 1388 ، 191-192 ).§عوامل انتخاب آزاد راه برای انتخاب مسیر آزاد راه عوامل متعددی در نظر گرفته می شوند زیرا باعث تغییرات عمده ای در محیط های طبیعی، اقتصادی و اجتماعی می گردد . این عوامل عبارتند از:-دسترسی؛ - ضوابط طرح هندسی ؛ - جنس پی جسم و ساختمانها؛ - نگهداری؛ - عوارض طبیعی؛ -زمین شناسی؛ -وجود مصالح مناسب؛ - زیبایی شناسی و مناظر؛ - حفظ ساختارهای اکولوژیک و بیولوژیک؛ - حفظ محیط زیست؛ - هزینه های ساختمانی . §شاخصهای مختلفی نیز در انتخاب و نوع مسیر آزاد راه با تأکید بر ملاحظات زیست محیطی در نظر گرفته می شود. مهم ترین آنها عبارتند از :- COSبرحسب تن در سال؛ - NO2بر حسب تن در سال؛ - مصرف انرژی اولیه بر حسب کیلووات در سال؛ - کل سطح اراضی مورد نیاز بر حسب کیلومتر مربع؛ - طول راه شامل تونل بر حسب کیلومتر؛ - سطح اراضی از بین رفته (مثل منابع طبیعی ، کشاورزی) بر حسب کیلومتر؛ - طول ویژه بر حسب کیلومتر مانند طول مسیر در مناطق حساس ؛ - مناطق تحت تأثیر صدا بر حسب کیلومتر مربع؛ - طول دوره ساختمانی بر حسب ماه؛ - حجم برداشت و جابه جایی خاک بر حسب متر مکعب؛ - منطق در معرض منواکسید کربن بر حسب متر مکعب ( منوری، 1380 ، 80-81) §مهم ترین ریز فعایتها در مراحل ساختمانی و بهره برداری آزاد راه عبارتند از :الف – مرحله ساختمانی پاکتراشی( بوته کنی، قطع درختان، سوزاندن گیاهان)- اتقال ریشه و تنه درختان – تخریب ساختمانها و دیگر بناها و تأسیسات – تأمین مصالح و وسایل – استخدام نیروی انسانی – حمل و نقل مواد اولیه و مصالح – حمل و نقل ماشین آلات و تجهیزات – احیاء زمین – تغییر زهکشی – کنترل فرسایش – بارگیری – باراندازی – احداث کارگاه و تجهیز آن – انفجار- انبار مواد منفجره – انبارهای عمومی – کارگاه تعمیرات – تسطیح – خاکبرداری – حمل و نقل کارکنان – احداث رستوران و تأسیسات بهداشتی – محل های اقامت موقت – تولید پساب – تولید پسماند – تأمین قرضه – معدنکاری – پی کنی – کانال کنی – تولید بتن – برداشت شن و ماسه – تغییر مسیر رودخانه ها – احداث پل – احداث تونل – کف سازی – کارخانه شن و ماسه – کارخانه آسفالت – پخت آسفالت – زیر سازی – روسازی – تأمین آب – مصارف آب - تلمبه موتوری – دفع باطله ها – دیواره سازی – آبکشی – حفر چاه – قالب بندی – لوله گذاری – چکشی کردن – خشکه چینی – گابیون بندی – برشکاری – شمع کوبی – سوراخ کاری – جوشکاری – سنگ زدن – دانه بندی مصالح – رنگ کاری – علائم و تابلوها – برق رسانی – غبارگیری – گرم کردن و پخت قیر – غلطک زنی – کارهای فلزی – اندود کاری – خاکریزی – شیب بندی – کوبیدن – شانه سازی – آبروها – دپوی خاک – سنگ ریزی –تنظیم خاک – آب پاشی – پر کردن گودها – تردد ماشین آلات راه سازی – حفاری – پخش خاک – مته زنی – خرد کردن – زهکشی – بتن ریزی – مصرف سوخت – ذخیره سوخت – حمل سوخت – روغنکاری – تعمیرات و نگهداری – مسلح کردن بتن – جاگذاری بلوک حفاظ – جاگذاری ریل حفاظ – راههای سرویس – محوطه سازی- سم پاشی – برچیدن کارگاه (منوری ، 1380 ، 86-87 ).•ب- مرحله بهره بردای -تردد( ترافیک ) وسائط نقلیه – حمل و نقل مواد خطرناک – مصرف سوخت – پمپ بنزین – تعمیرات و نگهداری شامل 1- تنظیم و مرمت شانه ها و شیروانی راه؛ 2- تمیز کردن نهرهای کنار راه ؛ 3- تنقیه پلها؛4- ریزش برداریها؛ 5- تمیز کردن داخل تونلها؛6- تأمین روشنایی داخل تونلها ؛7- تنظیم جریان آب و هدایت آن به زیر پلها.فعالیت رستورانها – نمک پاشی و استفاده از مواد شیمیایی در زمان یخبندان – اخذ عوارض تردد – فضای سبز – تأمین ایمنی عبور و مرور شامل علائم و رامهنماها – آفت کشها – اقامتگاههای بین راهی – پارکینگ ( توقفگاهها )- مراقبت برای حفظ حریم – عملیات زمستانی – مرمت و رسیدگی دایمی ابنیه فنی ( همان ،88-89 ) . §نظریاتی پیرامون راه نظریات موجود بر سه احتمال در رابطه با ایجاد حمل و نقل تأکید می کند :1- نظر مثبت ، جایی که فعالیت های جدید و مستقیما مولد نتیجه مستقیم ایجاد تسهیلات حمل و نقل هستند ؛ 2- اثر خنثی، جایی که تسهیلات حمل و نقل خودشان مستقیما موجب فعالیت های تولیدی و افزایش بعدی در سطح رشد اقتصادی نشوند ؛ 3- اثر منفی ، جایی که تسهیلات حمل و نقل مستقیما باعث حذف فعالیتهای تولیدی شوند و به طور موثر سطح رشد اقتصادی را کاهش دهند .در گسترش راهها همواره دو معیار کلی مد نظر بوده است : معیارهای کمی و معیار های کیفی که از آن به عنوان سرمایه گذاری های اجتماعی نام برده می شود . تحلیل هزینه - منفعت ، که مهم ترین معیار کمی گسترش راهها می باشد ، بیانگر آن است که در احداث یا گسترش راهها منافع باید بیش از هزینه ها باشد ( پاپلی یزدی و ابراهیمی ، 1387 ، 217-218 ) ................................................................................................. دانلود پروژه شهرسازی,تعاریف ومفاهیم راه,عوامل وشاخص های موثر در انتخاب راه,عوامل انتخاب ازاد راه,دانلود پروژه عمرانی ازاد راه,اثرات عمومی یک ازاد راه,اقدامات کاهش اثرات سو در پروژه های ازاد راه

دانلود پروژه شهرسازی


تعاریف ومفاهیم راه


عوامل وشاخص های موثر در انتخاب راه


عوامل انتخاب ازاد راه


دانلود پروژه عمرانی ازاد راه


اثرات عمومی ی?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کارت ویزیت آجیل و خشکبار - طرح شماره 3

زمین شناسی اقتصادی

پاورپوینت با عنوان داروهای مورد نیاز در ریکاوری و CPR

بک دراپ تولد تم ابر و ستاره-کد 926

تحقیق درباره آنچه هستید که می خورید

آموزش رفع مشکل verification required” در ایفون

پاورپوینت با عنوان آشنایی با نرم افزار لینگو

پاورپوینت آماده: مشخصات گیاه شناسی ونحوه کاشت و پرورش و تکثیر و شناسایی انواع بیماریها در گل ژربرا.PPT

دانلود 2300 مدل و سمپل آماده و جدید اتوکد(استثنایی)

پژوهش جامعه ‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن